APPLICATION FOR THE POST OF SPL.RPC-KSRP (MEN) & PC(IRB)(MEN)-2016

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 3/£ÉêÀÄPÁw-4/2016-17 ¢£ÁAPÀ: 27/07/2016

PÉ.J¸ï.Dgï.¦. «±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (LDgï©) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2016

BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY

CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

Revised Final Select List has been Uploaded.
NEWS & EVENTS
Oct
24
2017
Revised Final Select List
Sep
26
2017
Final Select List
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF SPL.RPC-KSRP (MEN) & PC(IRB)(MEN)-2016 , (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Provisional select list
Final Answer Key
Provisional Key Answer A, B, C, D, E,

WRITTEN EXAMNATION FIXED ON 23/10/2016

Written Examination Call letter has been uploaded for SPL.RPC-KSRP (MEN) & PC(IRB)(MEN)-2016 , Download (from My Applications) and attend the Written Examination.

Written Examination Centre Details

ET / PST Call letter has been uploaded for SPL.RPC-KSRP (MEN) & PC(IRB)(MEN)-2016 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.

Bank Challan payment fee is extended till 03/09/2016, candidates are advice to make payment in the respective bank.
Sl.NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå DESCRIPTION / «ªÀgÀ DATE / ¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
01/08/2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
31/08/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
02/09/2016
ENDURANCE TEST
FOR EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SPL.RPC-KSRP(MEN) & PC(IRB)(MEN) 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)

Note :

  • Payment should be made in State Bank of Mysore (SBM) / State Bank of Hyderabad (SBH) only.
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the Candidates who Qualifies in Endurance Test & Physical Standard Test.

n¥Ààt :

  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA) / ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.